full screen background image
Meer dan 65 jaar ervaring in opleiden

Inschrijfvoorwaarden

 1. Inschrijving als cursist bij Dompvloet Opleidingen gebeurt door toezending van het volledig via onze website ingevulde inschrijfformulier. Dompvloet Opleidingen stuurt een bevestiging van de inschrijving en minimaal 1 week voor de eerste les een uitnodiging voor de cursus. Dompvloet Opleidingen verplicht zich tot het geven van de cursus en de cursist verplicht zich tot betaling van het volledige cursusgeld.
  Bij incompany-/maatwerkopleidingen gelden aanvullende voorwaarden zoals die zijn beschreven in artikel 15.
 2. In geval van inschrijving als particulier, heeft de cursist 14 dagen (beginnende op de dag van inschrijving) bedenktijd om de cursusovereenkomst kosteloos te annuleren (mits de cursist nog niet aan de lessen heeft deelgenomen) conform de wet Koop op afstand. In dat geval worden reeds voldane (aan)betalingen binnen 14 dagen gerestitueerd.
 3. Dompvloet Opleidingen behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen. In dat geval worden reeds voldane (aan)betalingen terstond gerestitueerd.
  De cursist heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding.
 4. Dompvloet Opleidingen verzorgt de cursus zoals deze op onze website is omschreven. Indien door overmacht een les niet kan doorgaan zal Dompvloet Opleidingen alles in het werk stellen om de les op een later tijdstip in te halen. In het uiterste geval kan er sprake zijn van restitutie van het cursusgeld van de uitgevallen les.
 5. De cursusovereenkomst eindigt na afloop van de cursus, of op een eerder tijdstip conform het bepaalde in art. 6.
 6. Annulering van de cursusovereenkomst is uitsluitend schriftelijk mogelijk.
  Bij annulering tot 1 maand voor aanvang van de cursus is € 50 verschuldigd.
  Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de cursus is 30% van het cursusgeld verschuldigd.
  Bij annulering tot 1 week voor aanvang van de cursus is 70% van het cursusgeld verschuldigd.
  Bij annulering binnen 1 week voor aanvang of bij niet deelname aan de cursus zonder annulering is het volledige cursusgeld verschuldigd.
  Bij gemiste lessen wordt er geen cursusgeld gerestitueerd.
 7. Bij annulering is het mogelijk om een vervanger te laten deelnemen aan dezelfde cursus op hetzelfde tijdstip. De naam van de vervanger dient schriftelijk te worden doorgegeven aan Dompvloet Opleidingen.
 8. Het is mogelijk een volledig betaalde cursus nogmaals te volgen op het eerstvolgende tijdstip dat deze wordt gegeven tegen betaling van 50% van het cursusgeld, mits er plaats beschikbaar is.
 9. Kortingsacties kunnen niet met elkaar worden gecombineerd.
 10. Het te gebruiken cursusmateriaal kan in de meeste gevallen via Dompvloet Opleidingen aangeschaft worden.  Copyright van het gebruikte cursusmateriaal berust bij Dompvloet Opleidingen, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in het cursusmateriaal.
 11. Op algemeen erkende feestdagen wordt er geen les gegeven. Overige vakantiedata worden door de docent bekendgemaakt.
 12. Alle informatie die door cursisten/klanten wordt verstrekt, wordt door Dompvloet Opleidingen, haar medewerkers en de docenten vertrouwelijk behandeld (zie ook Privacyverklaring). In geval sprake is van bedrijfsgevoelige informatie kan een geheimhoudingsverklaring onderdeel van de overeenkomst uitmaken.
 13. Vragen (via e-mail, telefoon, brief, etc.) van administratieve aard of met betrekking tot het onderwijs worden binnen 24 uur beantwoord. Vragen die een langere verwerkingstijd dan 24 uur vragen, worden binnen 24 uur beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de vragensteller een uitvoerig antwoord kan verwachten.
 14. Indien de cursist niet tevreden is over Dompvloet Opleidingen kan de cursist een klacht indienen. In eerste instantie dient de cursist zich te wenden tot de directie van Dompvloet Opleidingen. Dit kan per brief, per e-mail of telefonisch. Binnen 1 week bevestigt Dompvloet Opleidingen middels een ontvangstbevestiging de ingediende klacht.
  Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld. Dompvloet Opleidingen zal de klacht en de geproduceerde stukken als dossier registreren en voor de duur van 1 jaar bewaren. Klachten worden zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken, behandeld.
  Klachten die een langere verwerkingstijd dan 4 weken vragen, worden binnen 4 weken beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klager een uitvoerig antwoord kan verwachten. Wanneer Dompvloet uw klacht niet kan oplossen kan een onafhankelijke derde (geschilarbiter) worden ingeschakeld via het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). Het oordeel van de geschilarbiter is voor Dompvloet Opleidingen bindend en eventuele consequenties worden zo snel mogelijk na uitspraak van de geschilarbiter afgehandeld.
 15. Bij incompany-/maatwerkopleidingen brengt Dompvloet Opleidingen een offerte uit met een omschrijving van de cursus (inhoud, duur, kosten, etc.). De overeenkomst komt tot stand na ondertekening van de opdrachtbevestiging. Dompvloet Opleidingen verplicht zich tot het geven van de in de offerte beschreven cursus en de klant verplicht zich tot betaling van de factuur.

 

versie mei 2018