Algemene voorwaarden

De inschrijver dient 18 jaar of ouder te zijn. Door een inschrijving, verklaart u zich akkoord met de volgende voorwaarden:

 1. Inschrijving bij Dompvloet gebeurt door toezending van het via onze website ingevulde inschrijfformulier. Dompvloet stuurt een bevestiging van de inschrijving en minimaal 1 week voor de eerste les een uitnodiging voor de cursus. Dompvloet verplicht zich tot het geven van de cursus en u verplicht zich tot betaling van het volledige cursusgeld.
 2. U heeft 14 dagen (beginnende op de dag van inschrijving) bedenktijd om de cursusovereenkomst kosteloos te annuleren (mits de cursist nog niet aan lessen heeft deelgenomen) conform de wet Koop op afstand. In dat geval vervalt de betalingsverplichting en worden voldane betalingen gerestitueerd. Dit geldt alleen bij open inschrijving.
 3. Dompvloet behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen. In dat geval vervalt de betalingsverplichting en worden voldane betalingen gerestitueerd. U heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding.
 4. Dompvloet verzorgt de cursus zoals deze op de website is omschreven. Indien door overmacht een les niet kan doorgaan stelt Dompvloet alles in het werk om de les op een later tijdstip in te halen. In het uiterste geval kan er sprake zijn van gedeeltelijk restitutie van cursusgeld. Als een cursist een les mist, wordt er geen cursusgeld gerestitueerd.
 5. De cursusovereenkomst eindigt na afloop van de cursus, of op een eerder tijdstip na annulering.
 6. Annulering van de cursusovereenkomst is uitsluitend schriftelijk mogelijk.
  Bij annulering tot 1 maand voor aanvang van de cursus is € 50 verschuldigd.
  Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de cursus is 30% van het cursusgeld verschuldigd.
  Bij annulering tot 1 week voor aanvang van de cursus is 70% van het cursusgeld verschuldigd.
  Bij annulering binnen 1 week voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd (zie ook artikel 7).
 7. Het is mogelijk een volledig betaalde cursus nogmaals te volgen op het eerstvolgende tijdstip dat de cursus weer wordt gegeven, mits er plaats beschikbaar is.
 8. Bij de start van de klassikale cursus wordt een lesprogramma gepubliceerd.
 9. Alle informatie die over de cursist wordt verstrekt, wordt door Dompvloet, haar medewerkers en de docenten vertrouwelijk behandeld (zie ook Privacyverklaring).
 10. Vragen (via e-mail, telefoon, brief, etc.) van administratieve aard of met betrekking tot het onderwijs worden binnen 24 uur beantwoord. Vragen die een langere verwerkingstijd dan 24 uur vragen, worden binnen 24 uur beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de vragensteller een uitvoerig antwoord kan verwachten.
 11. Bij incompany-/maatwerkopleidingen brengt Dompvloet een offerte uit met een omschrijving van de cursus (inhoud, duur, kosten, etc.). De overeenkomst komt tot stand na ondertekening van de opdrachtbevestiging. Dompvloet verplicht zich tot het geven van de in de offerte beschreven cursus en de klant verplicht zich tot betaling van de factuur.
 12. Klachtenprocedure
  Als de cursist niet tevreden is over Dompvloet kan een klacht worden ingediend. In eerste instantie dient de cursist zich te wenden tot de directie van Dompvloet. Binnen 1 week bevestigt Dompvloet via een ontvangstbevestiging de ingediende klacht.
  Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld. Dompvloet zal de klacht en de geproduceerde stukken als dossier registreren en voor de duur van 1 jaar bewaren. Klachten worden zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken, behandeld.
  Klachten die een langere verwerkingstijd dan 4 weken vragen, worden binnen 4 weken beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klager een uitvoerig antwoord kan verwachten. Wanneer Dompvloet uw klacht niet kan oplossen kan een onafhankelijke derde (geschilarbiter) worden ingeschakeld via het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). Het oordeel van de geschilarbiter is voor Dompvloet bindend en eventuele consequenties worden zo snel mogelijk na uitspraak van de geschilarbiter afgehandeld.