Algemene voorwaarden

De inschrijver dient 18 jaar of ouder te zijn. Door een inschrijving, verklaart u zich akkoord met de volgende voorwaarden:

 1. Inschrijving bij Dompvloet gebeurt door toezending van het via onze website ingevulde inschrijfformulier. Dompvloet stuurt een bevestiging van de inschrijving en minimaal 1 week voor de eerste les een uitnodiging voor de training. Dompvloet verplicht zich tot het geven van de training en u verplicht zich tot betaling van de volledige kosten.
 2. U heeft 14 dagen (beginnende op de dag van inschrijving) bedenktijd om de overeenkomst kosteloos te annuleren (mits de cursist nog niet aan lessen heeft deelgenomen) conform de wet Koop op afstand. In dat geval vervalt de betalingsverplichting en worden voldane betalingen gerestitueerd. Dit geldt alleen bij open inschrijving.
 3. Dompvloet behoudt zich het recht voor de training te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen. In dat geval vervalt de betalingsverplichting en worden voldane betalingen gerestitueerd. U heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding.
 4. Dompvloet verzorgt de training zoals deze op de website is omschreven. Indien door overmacht een les niet kan doorgaan stelt Dompvloet alles in het werk om de les op een later tijdstip in te halen. In het uiterste geval kan er sprake zijn van gedeeltelijk restitutie van de kosten. Een gemiste les wordt niet gerestitueerd.
 5. De overeenkomst eindigt na afloop van de training, of op een eerder tijdstip na annulering.
 6. Annulering van de overeenkomst is uitsluitend schriftelijk mogelijk.
  Bij annulering tot 1 maand voor aanvang van de training is € 50 verschuldigd.
  Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de training is 30% van de kosten verschuldigd.
  Bij annulering tot 1 week voor aanvang van de training is 70% van de kosten verschuldigd.
  Bij annulering binnen 1 week voor aanvang van de training is het volledige bedrag verschuldigd (zie ook artikel 7).
 7. Het is mogelijk een volledig betaalde training nogmaals te volgen op het eerstvolgende tijdstip dat de training weer wordt gegeven, mits er plaats beschikbaar is.
 8. Bij de start van de klassikale training wordt een lesprogramma gepubliceerd.
 9. Alle informatie die over de cursist wordt verstrekt, wordt door Dompvloet, haar medewerkers en de docenten vertrouwelijk behandeld (zie ook Privacyverklaring).
 10. Vragen (via e-mail, telefoon, brief, etc.) van administratieve aard of met betrekking tot het onderwijs worden binnen 24 uur beantwoord. Vragen die een langere verwerkingstijd dan 24 uur vragen, worden binnen 24 uur beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de vragensteller een uitvoerig antwoord kan verwachten.
 11. Bij incompany-/maatwerktrainingen brengt Dompvloet een offerte uit met een omschrijving van de training (inhoud, duur, kosten, etc.). De overeenkomst komt tot stand na ondertekening van de opdrachtbevestiging. Dompvloet verplicht zich tot het geven van de in de offerte beschreven training en de klant verplicht zich tot betaling van de factuur. De in de offerte genoemde tarieven en voorwaarden gelden tot 1 jaar na offertedatum.
 12. Klachtenprocedure
  Als de cursist niet tevreden is over Dompvloet kan een klacht worden ingediend. In eerste instantie dient de cursist zich te wenden tot de directie van Dompvloet. Binnen 1 week bevestigt Dompvloet via een ontvangstbevestiging de ingediende klacht.
  Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld. Dompvloet zal de klacht en de geproduceerde stukken als dossier registreren en voor de duur van 1 jaar bewaren. Klachten worden zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken, behandeld.
  Klachten die een langere verwerkingstijd dan 4 weken vragen, worden binnen 4 weken beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klager een uitvoerig antwoord kan verwachten. Wanneer Dompvloet uw klacht niet kan oplossen kan een onafhankelijke derde (geschilarbiter) worden ingeschakeld via het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). Het oordeel van de geschilarbiter is voor Dompvloet bindend en eventuele consequenties worden zo snel mogelijk na uitspraak van de geschilarbiter afgehandeld.